חתימה דיגיטלית על מסמכים

חתימה דיגיטלית על גבי מסמכים הינה דרך שנותנת בידכם צירוף של אלמנט הצפנה לטפסים שיאפשרו הוכחת אותנטיות וזיהוי ספציפי של מבצע החתימה. ההצפנה משתמשת בתהליכים מתמטיים, שמסובך לפענח את קוד החתימה הפרטית של החותם. באופן כזה שמי שחתם על הטופס עשוי לשרות בוודאות גמורה כי הטופס אינו ישונה באמצעות צד ג' והמקבל עשוי לשרות בוודאות כי הטופס שקיבל, אשר חתום דיגיטלית, נחתם באמצעות מי שטוען שהינו נחתם ושהמסמך לא השתנה מאז שהינו נחתם.

מה כולל חוק החתימה הדיגיטלית על מסמכים?

חוק החתימה הדיגיטלית נחקק בכנסת ישראל במהלך שנת- 2001 ומאז היו כמה שינויים בשל שינויים טכנולוגיים ותיקונים בהתאם לקיים בשוק החתימות. החוק מאפיין ותוחם בעצם את כל מיני סוגי החתימות האלקטרוניות, אשר על האזרחים להצטייד בבואם להגיש טפסים חתומים שבהתאם לחוק צריך להגיש אותם למוסדות מדינת ישראל חתומים בצורה אלקטרונית. החוק קבע נהלים המסבירים את סוגי החתימות שאפשר להנפיק, את זהות הגורמים אשר יוכלו להנפיק את אמצעי החתמה השונים ואף איך מקבלים היתר להנפקת אמצעי החתמה אלקטרונית . מתוקף החוק הנ"ל הוגדרו תקנות, אשר הינן משתנות מזמן לזמן. כמו למשל – תקנות מס הכנסה בהיבט של ביעור מסמכים.

מה נותנים בידכם הסוגים של החתימות הדיגיטליות על גבי מסמכים?

  • חתימה אלקטרונית מאושרתחתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית מאושרת הודות אמצעי אימות החתימה המזהה אותה.
  • חתימה אלקטרונית מאובטחת – חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל הנ"ל –
  • היא נותנת בידכם זיהוי שינוי שנערך במסר האלקטרוני לאחר עת החתימה.
  • היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה – אמצעי חתימה – תוכנה, חפץ או מידע ייחודיים, המתבקשים להפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת.
  • היא הופקה באמצעי חתימה אשר מתאפשר לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
  • היא נותנת בידכם זיהוי כביכול של בעל אמצעי החתימה – בעל אמצעי חתימה – מי שהופק לו אמצעי חתימה.

חתימה דיגיטלית בהתאם לחוק –

החוק מגדיר אימתי ובאילו סיטואציות נדרשים האזרחים במדינת ישראל להחתים את המסמכים בחתימה דיגיטלית, בהגיעו להעביר בצורה אלקטרונית מסמכים למשרדי הממשל השונים וביניהם לבית המשפט, באופן כזה שהטפסים יוכרו כאורגינליים, נכונים וחתומים בוודאות בעזרת מי שחתם עליהם והצהיר שחתם עליהם. כמו לדוגמה –

חתימה דיגיטלית מאושרת – כדי לערוך ביעור של טפסים ידועים באמצעות מס הכנסה ככאלה המציגים הוצאה מוכרת ואשר נרשמים בפנקסי החברה ככאלה, קיימת דרישה לבצע כמה תנאים, לרבות – סריקת הטפסים, כאשר על גבי המסמכים מוטבעת חותמת מסמך סרוק, החותמת תואמת למקור ו- חתום דיגיטלית .

חתימה דיגיטלית מאובטחת. – עשויה לשמש כל חברה בשליחת חשבונית מס ללקוח ורק שהינה סופקה באמצעות מי שמותר לו לנפק חתימה דיגיטלית מאובטחת ובכלל זה בתי עסק שמוכרים חתימות כאלה ברשת האינטרנט ושניצבות בתנאי החוק.